Projekt KOC Turizem se je uspešno zaključil leta 2019.

KAJ JE KOC TURIZEM?

Turizem v Sloveniji je uspešna in rastoča panoga. V zadnjih dveh desetletjih se je število turistov pri nas povečalo za več kot sto odstotkov. Turizem tako postaja vse pomembnejša gospodarska dejavnost, kar priča tudi njegov več kot 12-odstotni delež v BDP Slovenije. Takšen hiter razvoj kliče po visoko kompetentnem kadru in kakovostnih storitvah. V partnerstvu KOC Turizem se zavedamo pomena spodbude in podpore zaposlenim pri razvijanju kompetenc in ustvarjanju novih kompetenc glede na potrebe po novih poklicih znotraj turizma. Razvite kompetence bodo zaposlenim omogočale vse večjo učinkovitost pri delu z vse bolj zahtevnimi strankami, ob vse večji konkurenci, ob pojavu novih tehnologij in v težjih razmerah na trgu dela in v gospodarstvu.

S tem namenom smo se tudi vključili v partnerstvo Kompetenčnega centra za trajnostni turizem. Povezujemo se s ciljem razvoja znanj in kompetenc za dvig kakovosti, inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti storitev v panogi turizma. Zavzemamo se za prepoznavanje in razvoj pomembnih kompetenc ključnih panožnih profilov (vodja, natakar, kuhar, receptor, prodajnik in referent / strokovni sodelavec), ki bodo zagotavljali učinkovitejše opravljanje delovnih nalog, boljše rezultate dela ter posledično večjo uspešnost in potencial za trajnostni razvoj turizma. Poleg tega se zavzemamo za prepoznavanje potreb po novih profilih, ki bodo gradili poklice prihodnosti v turizmu

PREDSTAVITEV PARTNERSTVA

V projektno partnerstvo našega kompetenčnega centra so vključeni:

 • nosilna turistična podjetja,
 • manjši ponudniki turističnih storitev,
 • ponudniki tematskih turističnih produktov,
 • ponudniki dopolnilnih turističnih storitev,
 • strokovnjaka s področja informacijsko podprtega trženja in mreženja,
 • strokovnjak s področja tehnoloških rešitev za trajnostno rabo virov,
 • partner za svetovanje pri razvoju kadrov.

KADRI V TURIZMU – POMEMBNI POKLICI

Projektna pisarna skrbi, da projekt KOC Turizem poteka v smer doseganja zastavljenih ciljev.

POMEMBNI POKLICI

Naše partnerstvo Kompetenčnega centra za trajnostni turizem skrbi za razvoj kompetenc naslednjih skupin zaposlenih – ključnih panožnih profilov:

 1. Kuhar
 2. Natakar
 3. Receptor
 4. Prodajnik
 5. Vodja
 6. Strokovni sodelavec / Referent

MODEL KOMPETENC

Zavzemamo se za prepoznavanje in razvoj pomembnih kompetenc ključnih panožnih profilov v turizmu. Te kompetence bodo zagotavljale učinkovitejše opravljanje delovnih nalog, kakovostne rezultate dela ter posledično večjo uspešnost in potencial za trajnostni razvoj turizma. V okviru našega partnerstva KOC Turizem smo zato oblikovali model kompetenc za področje turizma. V njem smo za izbrane ključne profile v turizmu opredelili posamezne splošne in specifične kompetence. Naš cilj je bil oblikovati kakovosten model kompetenc, katerega prenos v prakso bo pokazal pozitivne rezultate na področju turizma tako danes kot tudi v prihodnosti.

Na spodnji povezavi lahko najdete Model kompetenc Kompetenčnega centra za trajnostni turizem ter si natančneje pogledate opredelitve posameznih kompetenčnih profilov.

KLJUČNE UGOTOVITVE

V načrt usposabljanj smo zaobjeli zelo široke možnosti usposabljanj, ki dajejo podjetjem priložnost za rast tako na področju mehkih veščin in odnosa do strank, kot na področju sodobnega trženja, uporabe tehnologije, specifičnih strokovnih znanj kot na področju smotrne porabe virov. Iz nadaljnje analize ciljnih vrednosti kompetenc in dejanskih vrednosti kompetenc smo ugotovili, da imajo zlasti opredeljene splošne kompetence pomembno vlogo iz vidika uspešnosti zaposlenih in prihodnjega razvoja panoge turizma. Ne glede na tehnološki razvoj, bo znotraj turizma vedno ključno zagotavljanje storitev za ljudi. Ker je turizem storitvena dejavnost, ki lahko doseže svoje cilje zgolj s pomočjo strank in njihove pripravljenosti koriščenja ponujenih storitev, so ključnega pomena vse tiste kompetence, ki dvigujejo učinkovitost dela s strankami.

Pomembne kompetence za prihodnost turizma so:

 • prodajne veščine,
 • znanje jezikov, razumevanje kulturnih specifik,
 • timsko delo, upravljanje odnosov s strankami, komunikacijske spretnosti,
 • iznajdljivost, proaktivnost, inovativnost,
 • usmerjenost v kakovost,
 • odpornost na stres, obremenilnost,
 • računalniško znanje, digitalna pismenost.

TRAJNOSTNI TURIZEM

Projektna pisarna skrbi, da projekt KOC Turizem poteka v smer doseganja zastavljenih ciljev.

PRIČAKOVANI UČINKI

Pričakovani učinki projekta za celotno panogo turizma so naslednji:

 1. dvig ravni kakovosti storitev v turizmu,
 2. izboljšanje in povečanje učinkovitosti, prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih v turizmu,
 3. boljše sodelovanje podjetij v panogi pri prenosu dobrih praks, znanj in kompetenc ter pri oblikovanju celovite destinacijske in nacionalne ponudbe,
 4. na dolgi rok zagotovljeni ustrezno usposobljeni kadri,
 5. rast ugleda panoge in ključnih poklicev v turizmu.

SKRB ZA OKOLJE

V partnerstvu Kompetenčnega centra za trajnostni turizem se zavedamo pomena skrbi za okolje ter se tako posložujemo tehnoloških rešitev za trajnostno rabo virov in se vključujemo v zeleno shemo slovenskega turizma.

Hotel Park – Tabor Ljubljana d.o.o.

Hotel Park – Tabor Ljubljana d.o.o. kot t.i. zeleni hotel delujejo v skladu z zeleno politiko. O slednji si lahko več preberete tukaj.

V Hotelu Park so med drugim oblikovali tudi turistični paket Go Green Act Green, ki je zasnovan za uporabnike, katerim je pomembna skrb za okolje. Poleg njih pa želijo s tem paketom ozaveščati tudi širši krog ljudi.

Več si lahko o paketu preberete tukaj.

Terme Dobrna d.d.: CERTIFIKAT ECOLABEL

Tudi drugi partnerji Kompetenčnega centra za trajnostni turizem delujejo v smeri zelenega turizma. Kot primer naj navedemo Terme Dobrna d.d., ki je kot nosilec certifikata za okolje Ecolabel eden od članov Zelene sheme slovenskega turizma. Terme Dobrna se namreč zavzemajo za trajno uporabo naravnih zdravilnih sredstev za področje zdraviliškega zdravljenja, hkrati pa tudi skrbijo za kvalitetno in odgovorno izrabo le-teh ter za čim manjše obremenjevanje okolja.

Na tej povezavi lahko najdete več o okoljski politiki Term Dobrna.

Sava Turizem d.d.: SKRBNIKI BLEJSKIH LABODOV

Specifčnih aktivnosti skrbi za okolje se posložujejo v nosilnem partnerskem podjetju Sava Turizem. V sodelovanju s Turistično organizacijo Bled in Turističnim društvom Bled so del projekta zaščite blejskih labodov, ki je sicer del trajnostnega delovanja na Bledu.

ZELENO POSLOVANJE

V različnih izpostavljenih kompetencah modela kompetenc (tako splošnih kot tudi specifičnih) se prepletajo principi zelenega poslovanja, ki se nanaša na zagotavljanje poslovanja podjetja na način, ki nima negativnega učinka na lokalno in širše okolje ter družbo. V okvir principov zelenega poslovanja, ki smo jih izpostavili v modelu kompetenc, sodijo:

 • usmerjenost v inovacije (v modelu je poudarjena predvsem na nivoju vedenjskih indikatorjev pri različnih kompetencah),
 • zagotavljanje racionalne porabe virov (izraža se skozi specifične kompetence pri večini opredeljenih profilov),
 • medsebojno sodelovanje (tako interno kot tudi eksterno) v namen zagotavljanja visoko kakovostnih in trajnostno usmerjenih storitev (izraža se v različnih profilih ter kompetencah – timsko delo, reševanje konfliktov),
 • širše poznavanje lokalne okolice in ponudbe z namenom zagotavljanja celostnega pristopa k ponudbi (izraža se predvsem pri profilih receptor, natakar, prodajnik).